Sjöar med god ekologisk status

Indikator ÖM.4.5

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster uppnå minst god ekologisk status.

Andel sjöar med god ekologisk status

Datakälla: Kolada (VISS)

Kommentar

I Luleå kommun klarar de flesta sjöar upp till god eller hög status. I några fall bidrar dock övergödning, fysiska ingrepp och påverkan på sjöarnas hydrologi till att miljökvalitetsnormen inte nås.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma