Jämlik

Övergripande mål till 2050 ÖM.1Jämlik

Luleås invånare har en god och jämlik hälsa.

Målet syftar till att minska användningen av olika droger, alkohol & tobak, att öka den fysiska aktiviteten, att förebygga sjukdomar och att göra barns uppväxt så bra som möjligt.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050 Osäkert om målet kan nås till 2050

Indikatorerna visar både positiv och en oförändrad utveckling. För att nå målet behövs ett fortsatt fokus på de faktorer som påverkar jämlikheten.

Indikatorer

Vuxna som tycker att de har en god hälsa

IndikatorÖM.1.1

Andel 16-84 år som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 69 %2020

Ohälsotal

IndikatorÖM.1.2

Antal ohälsodagar per person

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 20,1 dagar2020

Medellivslängd

IndikatorÖM.1.3

Medellivslängd som den beräknade livslängden vid födseln

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Barn och unga som inte kan bo hemma

IndikatorÖM.1.4

Antal barn och unga placerade på annan plats än hemma

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 93 stycken2020

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

IndikatorÖM.1.5

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 4,9 %2018

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

IndikatorÖM.1.6

Andel vuxna med ekonomiskt bistånd i 10-12 mån under året

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 0,86 %2019

Olyckor på väg

IndikatorÖM.1.7

Antal polis- och sjukhusrapporterade trafikolyckor med personskador per 100 000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 520 st./100 000 inv.2019

Barn i förskola

IndikatorÖM.1.9

Andel barn, 1-5 år, inskrivna i förskolan

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 89 %2019

Ekonomisk jämlikhet (Ginikoefficient)

IndikatorÖM.1.10

Bedömning av antalet individer med samma förvärvsinkomst

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 0,37 2018

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma