Nyanlända som går till arbete eller studier

Indikator ÖM.9.8

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen utrikesfödda som gick till arbete eller studier 90 dagar efter etableringstiden ligger på samma nivå 2018 som föregående år. För män har det skett en ökning medan andelen kvinnor har minskat markant sedan 2017. Skillnaden är mycket stor med betydligt färre utrikesfödda kvinnor än män som går till arbete eller studier vilket även speglas i hur det ser ut nationellt.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma